okt
06

Svetový deň mlieka v školách

mlieko miniSvetový deň mlieka v školách je medzinárodnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Podstatou tohto dňa je pripomenutie významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre výživu mladého organizmu. Aj keď v posledných rokoch pribúdajú alergie a intolerancie na laktózu, mlieko a mliečne výrobky sú dôležitou súčasťou výživy detí, pretože obsahujú dôležité živiny potrebné ich pre zdravý vývin.
Aj naši prváci si tento deň pripomenuli rôznymi zaujímavými aktivitami. Prostredníctvom videí pod názvom OBJAV MLIEKA ich rozprávková kravička previedla svojím svetom. Deti sa dozvedeli, kde sa chovajú kravy, čím sa živia, akú starostlivosť vyžadujú, ale spoznali aj cestu, ktorou musí prejsť mlieko, kým sa dostane k spotrebiteľovi a aké mliečne výrobky sa z neho vyrábajú. Zaujímavé pracovné listy, hry, kvíz, tvorivé výtvarné činnosti s témou mlieka, či pochutnávanie na mlieku a mliečnych výrobkoch, boli spestrením ich „mliečneho dňa.“ Mnohí prváci sa už zapojili do mliečneho programu Brejky a zistili, ako chutí mliečko zo školského automatu.
Takéto dni dávajú príležitosť hravou formou vštepovať deťom zásady zdravej výživy a spropagovať mlieko, aby sa stalo každodennou súčasťou života dieťaťa.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI