okt
07

Návšteva výstavky plodov jesene

plodjes miniJeseň, pani bohatá pripravila množstvo krásnych plodov, z ktorých naši šikovní žiaci zhotovili krásne dielka hodné obdivu. Aj tento rok prijali pozvanie na našu výstavku plodov jesene deti so SŠ na Budovateľskej ulici, v spoločnosti svojich učiteľov. Veľmi nás potešili krásnym darčekom a ďakovným listom, ktorými obohatili našu výstavu. Deti obdivovali výtvory z upraveného ovocia, zeleniny, gaštanov, z prírodnín a doplnkových materiálov. Jeden zo žiakov nám zarecitoval milú básničku o oberačke. Spolu so svojimi učiteľmi si z návštevy odniesli nové inšpirácie a sladkú odmenu.
Ďakujeme za návštevu a tešíme sa ďalšie stretnutie.

  • 20231004_102222
  • 20231004_102251
  • 20231004_102350
  • 20231004_102454
  • 20231004_102518
  • 20231004_102537
  • 20231004_102841
  • 20231004_103021
  • 20231004_103038
  • 20231004_104103

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI