okt
08

Týždeň zdravia je tu zas, raduje sa každý z nás!

plodjes2Týždeň zdravej výživy
Zdravému životnému štýlu sa naša škola venuje v priebehu celého roka. Tento týždeň si azda výnimočnejšie naši žiaci uvedomujú, aké dôležité je spolupracovať s prírodou, venovať jej čas, chrániť ju, lebo nám prináša množstvo nenahraditeľných benefitov. Poďakuje sa nám v podobe miesta na relax, na štúdium a v neposlednom rade nám dáva vitamíny zo svojich plodov.
V našej škole tento týždeň prebiehajú aktivity, ktoré umocňujú v žiakoch pozitívny vzťah k prírode. Prebiehajúce besedy s pracovníčkami RÚVZ o jablkách v štvrtom ročníku a prevencia stravovacích návykov v piatom ročníku žiakom „otvorili oči“, že obľúbené energetické nápoje majú negatívny vplyv a sú nebezpečné pre zdravie.

Šiestaci spoznávali význam orechov a rozdeľovali druhy tunajšieho ovocia a zeleniny do skupín.. Šikovné deviatačky pripravili pre žiakov ovocné a zeleninové misy, ktorými si mohol spestriť svoj denný jedálny lístok ktokoľvek.
Interiér školy sme skrášlili výstavkou plodov jesene, ktorá je zároveň akýmsi poďakovaním prírode za jej tohtoročnú úrodu. Pri bylinkovej záhrade žiaci vizuálne rozpoznávali, identifikovali jednotlivé druhy podľa vône a tvaru rastlín a dozvedeli sa o ich blahodarných účinkoch.
A to nie je všetko!
Pani kuchárky nám pripravujú v jedálni zdravé a chutné menu zložené z väčšieho množstva šalátov, rýb, strukovín atď. Posilnenie zdravia žiakov vo vyučovacom procese podporuje aj zážitkové učenie sa na čerstvom vzduchu v našich nových eko-učebniach.

 • 1000004003
 • 1000004004
 • 1000004005
 • 1000004008
 • 1000004009
 • 1000004010
 • 1000004012
 • 1000004013
 • IMG_20231003_081843
 • IMG_20231003_085415
 • IMG_20231003_095200
 • IMG_20231003_111720

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI