okt
09

Zemplínske remeslo má zlaté dno

vcela miniFráza, ktorú počuli žiaci už veľakrát, no niektorí nerozumejú jej pravému významu. V rámci regionálnej výchovy sme sa so žiakmi tretieho, štvrtého a deviateho ročníka vybrali 5. októbra do centra nášho mesta, aby privoňali skutočnému remeslu, obzreli si proces výroby jednotlivých remesiel a niektoré z nich si aj vyskúšali. Dotyk s minulosťou vnímali nielen zrakom, ale aj sluchom, dotykom, chuťou či vôňou.
Za príjemného slnečného októbrového štvrtku sa na námestí vo Vranove nad Topľou konala prezentácia výrobkov našich tunajších remeselníkov. Žiaci mohli vidieť prácu a výrobky 18 majstrov remenárstva, sviečkarstva, hračkárstva, včelárstva s ochutnávkou včelích produktov, medovnikárstva, rezbárstva, píšťalkárstva, kováčstva, hrnčiarstva, čipkárstva, košikárstva, šperkárstva, kovotepectva, maľovaný textil a textilnú výrobu, spracovanie kovov a samorasty. Žiakov táto zaujímavá prezentácia nadchla natoľko, že sa na remeslá pozerali ako na atrakciu, no uvedomili si, že je to poklad, ktorý uchovávajú a šíria šikovní remeselníci. Ďakujeme organizátorom za milú poučnú akciu a remeselníkom za ich ústretovosť a prezentáciu ich majstrovskej „mravčej“ práce.

 • 1000004025
 • 1000004027
 • 1000004028
 • 1000004030
 • 1000004034
 • 1000004036
 • 1000004037
 • 1000004038
 • 1000004040
 • 1000004042
 • 1000004045
 • 1000004046
 • 1000004047
 • 1000004049
 • 1000004050
 • 1000004052
 • IMG20231005102037
 • IMG20231005102522
 • IMG20231005102740
 • IMG20231005102916
 • IMG20231005102936
 • IMG20231005105446
 • IMG20231005105456
 • IMG_20231005_102806
 • IMG_20231005_103313
 • IMG_20231005_105230
 • IMG_20231005_105624
 • IMG_20231005_105841
 • IMG_20231005_105933

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI