okt
10

Šiestaci v archíve

znaksr miniŽiaci šiesteho ročníka navštívili v rámci vyučovania slovenského jazyka a literatúry v stredu a vo štvrtok (4. a 5. októbra) pracovisko Štátneho archívu v Prešove sídliace vo Vranove nad Topľou. Archív vo Vranove je novodobým archívom a zhromažďuje, uchováva a sprístupňuje širokej verejnosti regionálne písomnosti a dokumenty.
Vedúca archívu, Mgr. Daniela Ihnátová, nás milo privítala a v jej pútavej prednáške sa žiaci oboznámili s pojmom archív, s jeho funkciami, členením, archívnymi dokumentmi a ich uchovávaním. Predstavila nám tvorbu mladého autora pochádzajúceho z Hanušoviec nad Topľou, Jána Ihnáta ml. (zabudnutého spisovateľa), ktorého rukopisy sme mohli vidieť a spomenula najstaršie archívne dokumenty z histórie obcí v územnom pôsobení nášho mesta.

V závere plní zvedavosti naši žiaci nahliadli aj do priestorov depozitára, v ktorom sú uložené dokumenty zhromaždené v archívnych škatuliach v špeciálnych vysokých regáloch zabezpečených proti slnečnému žiareniu, vlhku, svetlu, ba aj proti hlodavcom. Exkurzia sa žiakom mimoriadne páčila, o čom svedčí aj množstvo ich zvedavých otázok.
Ďakujeme pracovníkom Archívu, že sme mohli vstúpiť do vzácnych priestorov uchovávania nášho regionálneho bohatstva.

 • 1000004195
 • 1000004196
 • 1000004198
 • 1000004200
 • 1000004202
 • 1000004203
 • 20231005_104818
 • 20231005_104840
 • 20231005_104938
 • 20231005_104943
 • 20231005_104955
 • 20231005_105753
 • 20231005_105805
 • 20231005_105849
 • 20231005_110143
 • 384556654_757113429561257_9201566596702070628_n
 • 384557419_6680474775332712_4426491029815538044_n
 • 384560510_6927622643988030_2639754292045019422_n
 • 384560590_2125700787822300_6195259248607228629_n

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI