okt
12

58. ročník Literárny Kežmarok - ocenenie

kniha miniLiterárny Kežmarok je celoslovenská literárna súťaž žiakov základných škôl a študentov stredných škôl a slovenských žiakov a študentov základných a stredných škôl v zahraničí.
Mesto Kežmarok, jedna zo vstupných brán do Vysokých Tatier, privítalo našu ocenenú talentovanú žiačku Natáliu Ivanovú. V poradí na 58. ročníku Literárneho Kežmarku, najstaršej literárnej súťaže detských a začínajúcich autorov na Slovensku jej bolo udelené „Čestné uznanie.“
Zároveň tento 58. ročník bol venovaný slovenskému spisovateľovi Martinovi Kukučínovi, privátnemu študentovi kežmarského lýcea a kežmarskému rodákovi, profesorovi nemeckého a slovenského gymnázia Alfrédovi Groszovi, historikovi, prírodovedcovi.

Ocenená autorka Natálka sa stretla s porotcami Valentínom Šefčíkom - predsedom poroty, Jozefom Brunclíkom a Júliusom Belanom, ktorí hodnotili práce žiakov I. kategórie, kde patrila aj ona. Vyzdvihli jej záujem o lyrizovanú prózu, ako detailne pracovala s opisom postavy.
Počas dvoch dní v Kežmarku 5. a 6. októbra bola ocenená autorka sprevádzaná pani učiteľkou Mgr. Marcelou Lukčikovou na rôzne podujatia s bohatým kultúrnym a spoločenským programom.
Do ďalšej tvorivej práce želáme Natálii všetko dobré a veľa ďalších úspechov.

  • IMG_2175
  • IMG_2206
  • IMG_2210
  • IMG_2213
  • IMG_2214
  • IMG_2229

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI