okt
15

ATTOMAT

attomat miniAttomat je online individuálna matematická súťaž. Súťaž je určená hlavne pre žiakov piateho až deviateho ročníka ZŠ, pričom každý ročník má pripravenú samostatnú súťažnú kategóriu. Koncom septembra sa do tejto súťaže zapojili aj žiaci našej Dvojky. Najlepšie sa darilo týmto žiakom:

 

Kategória 5:
5. miesto: Lenka Zeleňáková 5.A

Kategória 6:
5. miesto: Emília Lacká 6.A
7. miesto: Jozef Veliký 6.A

Kategória 7:
13. miesto: Laura Pivovarníková 7.A

Kategória 8:
6. miesto: Viktor Kóňa 8.B
7. miesto: Matúš Novikmec 8.A

Kategória 9:
4. miesto: Milan Gešperik 9.A

Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili, ďakujeme, že svoj voľný čas venovali matematickej súťaži a veľmi pekne v rámci celého Slovenska reprezentovali našu školu.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI