okt
16

Deviataci na opere

divadlo ke miniNárodné divadlo Košice
V polovici októbra našim deviatakom otvorilo svoje honosné starobylé dvere Národné divadlo v Košiciach. Dvojkári sa vybrali v rámci slovenského jazyka a literatúry na netradičný dramatický žáner – operu „Čarovná flauta“. Orchester mozartových symfónií, súzvuk krásne zaspievaných árií, vyšperkované kostýmy a efektné kulisy a projekcie lahodili všetkým zmyslom.
Čarovná flauta vznikala po búrlivej Veľkej francúzskej revolúcii, ktorej udalosti našim deviatakom sú z dejepisu známe. V tom čase prevládala nádej a eufória z myšlienok slobody a rovnosti, dnes, po 231 rokoch od uvedenia premiéry tejto opery, prevláda skôr istá dezilúzia a pocit ohrozenia nášho krehkého sveta. Mozart hudbou a textom prelína protichodný svet dobra a zla, vznešené a ľudové, veselosť a smútok. Človeka vtedy aj dnes spája túžba hľadať ideálny spoločenský poriadok, lásku, slobodu a porozumenie. Tieto témy približujú Mozartovo posledné operné dielo rovnako dospelému i mladšiemu divákovi.

Ukázať dospievajúcim žiakom aj iné dramatické umenie ako činohru bolo nevšedným krokom, avšak uvedomili si, že zažiť atmosféru skutočnej opery sa im len tak nesplní. Očakávania sa naplnili, z jej prevedenia boli v konečnom dôsledku pozitívne prekvapení. Našich deviatakov musíme pochváliť, pretože sa do divadla primerane a vhodne vyobliekali, správali sa slušne, a tak slávnostne naladení sa za odmenu na hodinku rozpŕchli do nákupného centra.

 • IMG20231016092708
 • IMG20231016092823
 • IMG20231016092953
 • IMG20231016093254
 • received_294111500184617
 • received_338246845448572
 • received_363818629404199
 • received_3686802801642755
 • received_636850245265790
 • received_6659301300790992
 • received_887803936031163

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI