Výberové konanie

okt
23

Tretiaci v Babadle

babka kukoV pondelok 23.10.2023 sa tretiaci zúčastnili bábkového predstavenia v Divadle Babadlo v Prešove. Múdra sova a prefíkaná líštička ich previedli svetom Ezopových bájok. Na vlastné oči sa presvedčili, že „Všade dobre, doma najlepšie“, „Kto niečo nedokáže, výhovorku si nájde“, „Nie vždy ver tým, čo ti lichotia“, „Kto si z iných robí posmech, ľahko sa sám môže stáť obeťou výsmechu.“ Zabavili sa i poučili a potešilo ich aj fotografovanie s herečkami a bábkami. V Solivare si pozreli miesto, kde sa v minulosti ťažila soľ.


 • 02
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 10
 • 11
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI