okt
26

Šarkaniáda

sarkan miniŠarkan letí, šarkan letí,
za nim chlapci, za ním deti!
Šarkaniáda v našom školskom klube patrí k veľmi obľúbenej aktivite. Dôkazom sú fotografie, ktoré si môžete pozrieť. Počasie nám prialo a fúkal príjemný vietor, ktorý vyhovoval našim šarkanom. Deti sa zabavili, naučili sa ovládať šarkanov, ktoré sa vznášali na oblohe v rôznych farbách a veľkostiach.


 • Š_0
 • Š_1
 • Š_1_B
 • Š_2
 • Š_3
 • Š_I.A_1
 • Š_I.C_1
 • Š_I.D_1
 • Š_I.D_2
 • Š_I.E_1
 • Š_II.B_1
 • Š_II.C_1
 • Š_II.D_1
 • Š_II.D_2
 • Š_III.A_1
 • Š_III.A_2
 • Š_III.B_1
 • Š_III.B_2
 • Š_III.B_3
 • Š_III.C_1
 • Š_III.C_2
 • Š_III.D_1
 • Š_III.D_2
 • Š_III.D_3
 • Š_II_1

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI