okt
28

Október – Mesiac úcty k starším

uctakst mini„Nieto krajšieho obdobia v prírode, ako je jeseň, keď vietor sa hrá s krásne sfarbenými listami. Nieto krajšieho a jemnejšieho pohladenia, ako pohladenie starého otca či starej mamy, nieto šťastnejších chvíľ ako keď sú s nami.“ Pri tejto príležitosti navštívili deti nášho ŠKD Domov pre seniorov v Zámutove a starkým odovzdali košík s ovocím, medíkom a vlastnoručne vyrobené pozdravy. Zaželali im, aby jeseň svojho života prežili v zdraví a pokoji.

  • DDZ_1
  • DDZ_10
  • DDZ_2
  • DDZ_3
  • DDZ_5
  • DDZ_6
  • DDZ_7
  • DDZ_8
  • DDZ_9
  • thumbnail_original-DB690452-0B06-4A39-8D00-E05213D7698DDZ_4

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI