Zobr. počet
Názov Autor Počet návštev
Deviataci na opere Administrátor 266
ATTOMAT Administrátor 236
Attoved Administrátor 240
Svetový deň ochrany zvierat Administrátor 202
58. ročník Literárny Kežmarok - ocenenie Administrátor 202
EKO deň TATRY Administrátor 252
Šiestaci v archíve Administrátor 232
Zemplínske remeslo má zlaté dno Administrátor 219
Týždeň zdravia je tu zas, raduje sa každý z nás! Administrátor 264
Návšteva výstavky plodov jesene Administrátor 209
Svetový deň mlieka v školách Administrátor 241
Svetový deň SRDCA Administrátor 208
Eko-deň na Kapušianskom hrade Administrátor 243
Európsky týždeň športu Administrátor 211
Daruj pocit tepla... Administrátor 256
DEŇ EURA Administrátor 197
Privítajme prvákov Administrátor 236

Nový  Create new article.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI