Výberové konanie

nov
02

Medzinárodný deň školských knižníc

kniha mini„Musíš nájsť niečo, čo tebou pohne. Každý deň. Môže to byť pieseň, citát, kniha, televízna šou, osoba, obraz, krajina… Čokoľvek, čo prehovára k tvojmu srdcu. Čokoľvek, čo otrasie prach z tvojej duše.“

Aj my sme otriasli prach z našich duší, keď sme si pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc rôznymi aktivitami, ktoré sa netýkali iba čítania , ale aj tvorivých úloh, písania.
Aj keď prváci ešte len začali spoznávať čaro abecedy a naučili sa čítať prvé slabiky či slová, ukázali, že majú radi knihy a rozprávky. Dozvedeli sa, ako vznikali ľudové rozprávky a v literárnych hádankách objavovali postavy zo slovenských ľudových rozprávok. Spolužiakom predstavili svoje obľúbené knihy. Vypočuli si báseň Žabiatko od spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej v podaní speváka Mira Jaroša a spoločne s pani učiteľkou si ju prečítali v leporele zo školskej knižnice. Naučili sa niekoľko veršíkov, tvorili a písali svoje prvé vety, kreslili a vyrobili záložku do knihy. Druháci si zas čítali na pokračovanie z obľúbených kníh a príbehy doplnili ilustráciami.
Veľmi zaujímavé bolo čítanie kníh v oddychovej zóne.
Žiaci tretieho ročníka už vedomosti o ľudovej a autorskej rozprávke majú. Poznajú tiež najznámejších autorov detských kníh a svoje herecké schopnosti ukázali v dramatizácii rozprávok a dialogizovanom čítaní.
Štvrtáci svoje čitateľské zručnosti ukázali v čitateľskom maratóne, rozprávali o tom, ako vzniká kniha a príjemným spestrením bola rozprávková koláž.
Piataci si Deň knižníc pripomenuli vytvorením vlastných kníh – leporel. Každý žiak si vylosoval jedno písmeno abecedy a následne tvoril krátku básničku alebo príbeh tak, aby v ňom čo najviac použil práve vyžrebované písmeno. Žiaci si svoju vytvorenú stranu knihy aj ilustrovali. Výsledkom boli celkom zaujímavé, niekedy až vtipné verše. Tieto knihy po dokončení možno obohatia aj školskú knižnicu. Ktovie... Šiestaci navštívili v tento deň Národné divadlo v Košiciach. Siedmaci, ôsmaci a deviataci spojili vedomosti z literatúry s výtvarnými zručnosťami. V skupinách vyrábali nadrozmerné plagáty, inšpiráciou im boli prebrané lyrické básne a ódy či symboly štúrovcov, ale aj ľúbostné básne či piesne. Zaujímavé prevedenie ich nápadu bolo zároveň ukážkou, ako by navrhli obálku knihy.
Tento deň prehováral k nášmu srdcu a pohol našou dušou. Preto si želáme, aby takýchto dní bolo čo najviac , možno aj každý deň.

 • 1.R_10
 • 1.R_9
 • 1.r_11
 • 1.r_2
 • 1.r_3
 • 1.r_4
 • 1.r_5
 • 1.r_6
 • 1.r_7
 • 1.r_8
 • II.B
 • IIA (1)
 • IIA (2)
 • MDK_4.A(2)
 • MDK_4.A_3
 • MDK_4.B
 • MDK_4.C
 • deň knižníc II.D
 • deň knižníc_10_III
 • deň knižníc_11_III
 • deň knižníc_1_III
 • deň knižníc_2_III
 • deň knižníc_3_III
 • deň knižníc_4_III
 • deň knižníc_5_III
 • deň knižníc_6_III
 • deň knižníc_7_III
 • deň knižníc_8_III
 • deň knižníc_9_III
 • mdsk1
 • mdsk10
 • mdsk11
 • mdsk12
 • mdsk13
 • mdsk14
 • mdsk15
 • mdsk16
 • mdsk2
 • mdsk3
 • mdsk4
 • mdsk5
 • mdsk6
 • mdsk7
 • mdsk8
 • mdsk9

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI