Výberové konanie

nov
12

Klub mladých čitateľov

kniha miniPodporovať deti v čítaní kníh je dnes veľmi dôležité. Knihy sú výborným náučným a zábavným spoločníkom.
Vieme to veľmi dobre aj my na Dvojke. Preto sme spojili svoje sily a spolu s Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou, našli u nás na Dvojke žiakov, pre ktorých je čítanie vášňou. Spolu sme založili Klub mladých čitateľov, ktorých spája láska ku knihám. V pravidelných stretnutiach sa budeme venovať rôznym zaujímavým knihám, ale nie len tým. Počas celého roka nás čakajú zábavné knižné súťaže, kvízy, podujatia a čarovné príbehy.
Veríme, že spolu vybudujeme u žiakov pozitívny vzťah k čítaniu a ku knihám a tým prispejeme k ich rozvoju.

  • 1
  • 1000006383
  • 1000006393
  • 1000006401
  • 20231026_144318

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI