nov
15

ENVIROkalendár- Zber mobilov

mobil stop miniENVIROkalendár našej Dvojky nám opäť pripomína, zapojiť sa do zberu starých nepotrebných mobilov, ktoré nečinne ležia v našich zásuvkách, pričom by sme ich mohli jednoducho zrecyklovať. Pokúsme sa, preto aj v tomto školskom roku vyzbierať, čo najviac starých mobilov, pomôžeme tak redukovať odpad a našej škole získať finančný príspevok na environmentálny projekt. Mobil môžete odovzdať svojmu triednemu učiteľovi. Najaktívnejší žiaci našej Dvojky, ale aj celého Slovenska budú odmenení. Zapoj sa aj ty do zberu starých mobilov a ukáž, že ti záleží na životnom prostredí!

  • IMG_20231023_100744
  • IMG_20231023_100850
  • IMG_20231023_132423
  • IMG_20231023_132442
  • IMG_20231023_132625
  • IMG_20231023_132630

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI