nov
22

Poďakovanie

eductech miniŽiaci našej školy navštevujúci počítačovo-experimentálny krúžok v týchto dňoch uviedli do činnosti ďalšiu laserovú vypaľovačku/rezačku. Po veľkom záujme zo strany žiakov, učiteľov a rodičov o výrobky vytvorené laserom sme poprosili o finančnú podporu pri nákupe ďalšieho zariadenia organizáciu EDUCTECH n.o., ktorú vedie absolútna Slovenka roka 2023, PaedDr. Silvia Manduľáková PhD. Organizácia EDUCTECH n.o. podporuje rozvoj mladých talentov na školách a nebolo to inak ani tentokrát. Opäť nám ochotne pomohli.
Naši počítačoví experimentátori sa už tešia z novej vypaľovačky a potrebného materiálu. Sú si vedomí, že práve pani Manduľákovej vďačia za ďalšie príležitosti na rozvoj ich myslenia, jemnej motoriky a zručností. Ďakujeme!

  • IMG_20231018_155125
  • IMG_20231018_155132
  • IMG_20231018_155154
  • IMG_20231025_160004
  • IMG_20231108_154200

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI