nov
28

KMČ v knižnici

hzk miniKnižnica už dávno nie je miestom, kde si deti chodia požičiavať knihy. Veľmi dobre o tom vedia aj naši členovia Klubu mladých čitateľov. Tentokrát sa naše stretnutie uskutočnilo v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. V príjemnej atmosfére sme sa zabavili v rôznych zaujímavých aktivitách. Smiech a dobrá nálada nám nechýbala ani pri tvorení ilustrácie. Naše ilustrácie vznikli spoluprácou nás všetkých, a preto boli originálne, také aké nenájdete v žiadnej knihe. Ktovie, možno sa z nás stanú nielen čitatelia, ale aj ilustrátori.
Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie Klubu mladých čitateľov v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

 • 1000006846
 • 1000006847
 • 1000006848
 • 1000006850
 • 1000006853
 • 1000006878
 • 1000006879
 • 1000006881
 • 1000006884
 • 1000006885
 • 1000006887
 • 1000006888
 • 1000006889
 • 1000006890
 • 1000006891
 • 1000006892

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI