Výberové konanie

Zobr. počet
Názov Autor Počet návštev
Vianočný punč (slávnostná akadémia) Administrátor 259
Školské kolo Pytagoriády Administrátor 317
Advent v ŠKD Administrátor 216
Evergreen citizens (Vždyzelení občania) Administrátor 190
O kúsok radostnejšie srdcia Administrátor 210
Slovenské hrady a zámky majú v malíčku Administrátor 228
Klub mladých čitateľov Administrátor 412
Mikulášsky turnaj vo vybíjanej Administrátor 241
10. december - Deň ľudských práv Administrátor 217
Exkurzia Hvezdáreň a planetárium Prešov Administrátor 189
AKO ŠLI PIATACI NA VANDROVKU Administrátor 231
Pesničkový Mikuláš Administrátor 216
Úspech na „kraji“ Administrátor 232
Náboj - Junior Administrátor 237
Technická olympiáda Administrátor 201
Podporte kreativitu dvojkárov Administrátor 207
Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku Administrátor 204
Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu Administrátor 201
Mendeliáda Administrátor 228
Európsky týždeň znižovania množstva odpadu Administrátor 205
Prváci v bábkovom divadle Administrátor 207
Slávici z lavice 2023 Administrátor 297
Informatici našej DVOJKY Administrátor 374

Nový  Create new article.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI