dec
01

Informatici našej DVOJKY

ibobor2November už tradične patrí súťaži iBobor aj v našej škole. Spolu so 129 965 súťažiacimi zo všetkých škôl na celom Slovensku sme sa tak pripojili k medzinárodnej účasti na tejto zaujímavej informatickej súťaži. Súťažili sme v 4 kategóriách. Zo všetkých zúčastnených súťažiacich v našej škole bolo až 146 úspešných. Úspešným riešiteľom sa stal každý, kto dosiahol aspoň polovicu "kladných bodov". Teda úspešný riešiteľ musel v kategórii Drobec dosiahnuť aspoň 45 bodov zo 72, v kategórii Bobrík aspoň 60 bodov z 96 a v ostatných kategóriách aspoň 50 bodov z 80.

Tu sú naši najlepší:

V kategórii Drobci (2. a 3. ročník): Nikolas Vraník, Paulína Dudová, Matúš Zálepa, Jakub Ungrady, Timea Bujková, Kristína Lajčáková, Ivan Krišta, Annamaria Steeno, Oskar Oravec, Terézia Dvorská, Michael Činčera, Hana Kušnírová, Ema Dankovičová, Ján Vojtek, Andrej Ondovčák, Soňa Bačovčinová

 • 23a
 • 23b
 • 23c
 • 23d
 • 23e
 • 23f
 • 23g
 • vranik

U Bobríkov (4. a 5. ročník) to boli: Nina Demčíková, Adam Lazor, Kamil Činčera, Viktor Steeno, Zuzana Magerová, Lenka Zeleňáková, Sára Uzorášová, Jakub Jenčko, Lukáš Kalman, Róbert Ďurana, Simona Karasová, Ema Hládeková, Ján Sabol, Michaela Rudýová, Tamara Gešperiková, Lukáš Macuga, Ester Kolesárová, Elena Laktičová, Kristína Šaffová, Štefan Kušnír, Michal Hricik, Nina Olexová, Branislav Kondáš, ...

 • 45a
 • 45b
 • 45c
 • 45d
 • 45e
 • 45f
 • 45g

Benjamíni (6. a 7. ročník): Laura Pivovarníková, Alexia Iľová, Boris Steeno, Karolína Bačiková, Viktória Čandiková, Vanesa Pisarčíková, Miroslava Petrová, Lenka Lapková, Maroš Zengevald, Natália Mandulová, Filip Kraus, Emília Lacká, Stanislav Ondejko, Simona Švarbalíková, Zuzana Štefanková, Martin Petrík, Sofia Liptáková, Nela Novysedláková, Victoria Lajčáková, Vanesa Lehetová, ...

 • 67a
 • 67b
 • 67c
 • 67d
 • 7a
 • 7b

V poslednej kategórii Kadeti (8. a 9. ročník) to boli títo: Karina Čechová, Milan Gešperik, Dominika Petríková, Gabriel Šmatko, Konštantín Dvorský, Erik Kožejak, Matúš Novikmec, Adam Beňo, Katarína Zajícová, Tamara Kolesárová, Tomáš Gordan, Sára Havrišová, Adam Jakubo, Alexandra Mižovová, Matthias Filip Popaďák, Renáta Pačutová, Adam František Čalfa, Jakub Pešta, Martin Gerák, Tomáš Krištan, Sofia Elisabeth Gaľová, Nela Ďurašová, Alžbeta Ferčáková, Soňa Hermanovská, Liana Adamová, Daniel Roža, ...

 • 8a
 • 8b
 • 8c
 • 9b1
 • 9b2
 • 9c
 • 9d

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa informatických úspechov...

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI