dec
04

Európsky týždeň znižovania množstva odpadu

robot miniV týždni od 18. – 26. novembra sa v rámci Európskeho týždňa znižovania množstva odpadu realizovali na našej Dvojke aktivity, ktorých hlavnou témou boli odpady. Predchádzanie vzniku odpadov na našej škole sa už stalo každodennou súčasťou školského života.
Rozhlasovým vysielaním sme spolužiakov informovali o redukcii odpadov a Medzinárodnom dni nenakupovania. Mladší žiaci vytvorili nástenku pri školskej jedálni na tému redukcia odpadov. Deviataci vytvorili EKO-kódex, čiže súbor eko-pravidiel, ktorými sa budú riadiť v škole a doma tak, aby prispeli k redukcii odpadu. Väčšina žiakov si do školy priniesla vlastné fľaše, nádoby na desiatu a snažili sa prežiť zero waste deň. Na hodinách si pripomenuli základy správnej separácie a následne v skupinách vypracovali test, ktorý určil, či patríme medzi „odpadových kráľov.“ Využili sme aj exteriérovú učebňu, kde žiaci hrali hru s odpadom a časom jeho rozkladu.
Ani pojem upcyklácia nie je našim žiakom cudzí, a tak si precvičili aj kreatívne zručnosti a vyrobili ozdoby z nepotrebných materiálov. Znižovanie množstva odpadu nie je však len otázkou jedného týždňa, pretože Dvojka zodpovedne k téme odpadov pristupuje počas celého školského roka.

 • 2A
 • 2B
 • 2C
 • 2D
 • 3A
 • 3B
 • 3C
 • 3D
 • 3E
 • 3F
 • 4A
 • 4B
 • 4C
 • 5A
 • 5B
 • 5C
 • 5D
 • 5E
 • 5F
 • 5G
 • 5H
 • 5I
 • 6A
 • 6B
 • 6C
 • 7A
 • 7B
 • 7D
 • 7E
 • 8A
 • 8B
 • 8C

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI