dec
05

Mendeliáda

mendel miniOkresné kolo tejto zaujímavej chemickej súťaže, ktorú zorganizoval Kabinet chémie, sa 29. novembra 2023 konalo už piatykrát. Mendeliáda je pomenovaná podľa významného chemika D. I. Mendelejeva, ktorý zostavil Periodickú sústavu chemických prvkov. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti sa preverovali vedomosti žiakov a v praktickej časti ich zručnosti. Našu školu reprezentovala trojica žiakov: Dominika Petríková (9.A), Matthias Filip Popaďák (8.A) a Sofia Liptáková (7.B). Spoločne vytvorili jeden tím a navzájom sa dopĺňali a pomáhali si. Tento rok sa žiakom neudeľovali miesta, len ocenenie úspešný riešiteľ.
Cieľom súťaže bolo zábavnou formou zvýšiť záujem žiakov o chémiu, podporiť prírodovedné vzdelávanie, experimentálne zručnosti, súťaživosť, pozorovacie schopnosti a spoluprácu.
Žiakov pripravovala Mgr. Mária Vojtková.

 • 20231129_084215
 • 20231129_084221
 • 20231129_090452
 • 20231129_090509
 • 20231129_090517
 • 20231129_095323
 • 20231129_101044
 • 20231129_102702
 • 20231129_102736
 • 20231129_102750
 • 20231129_104200
 • 20231129_112952
 • hdimgdb93a2b14903b465331bbfa3f69f75

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI