dec
06

Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu

komiks mini1. 12. 2023 Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou privítala pozvaných hostí na slávnostnom vyhodnotení nadregionálnej literárno-výtvarnej súťaže „KOMIKSIÁDA ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU.“
Priestory detského oddelenia vranovskej knižnice sa tak na chvíľu premenili na výstavnú sieň umeleckej formy, ktorá využíva prostriedky výtvarného a literárneho charakteru inšpirované prvkami filmového sveta.
Oceňovanie mladých tvorcov komiksu otvorila naša žiačka Rebeka Zálepová zo 4. D triedy hrou na klavíri. Tradičný hosť podujatia a zároveň hodnotiteľ, doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD., pred samotným odovzdaním cien a krátkym zhrnutím priebehu výsledkov súťaže, viedol aj zaujímavú prednášku na tému „Komiks na Slovensku.“ Známy spisovateľ a jazykovedec v 11. ročníku súťaže v tvorbe komikov vyberal tie najlepšie spomedzi 111 príspevkov mladých umelcov vo veku od 9 do 18 rokov.
Medzi ocenenými prácami boli aj diela našich žiačok. V 1. kategórii (9-12 rokov) 2. miesto získala Timea Bujková (3. C) z triedy p. uč. I. Hermanovskej a Zoja Zubková (6. C), žiačka p. uč. M. Hajdók Borošovej, bola ocenená čestným uznaním.
Srdečne blahoželáme a tešíme sa z pekných úspechov nádejných umelkýň!

  • IMG_20231201_091242~2
  • IMG_20231201_095106~2
  • IMG_20231201_095214~2
  • IMG_20231201_095628~2
  • IMG_20231201_100135

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI