dec
07

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

nej miniV priestoroch triedy VI.C sme v pondelok popoludní, 28. novembra 2023, mohli počuť nemčinu z úst našich výborných deviatačiek. Zúčastnili sa na školskom kole Olympiády v nemeckom jazyku. Nadobudnuté jazykové vedomosti a zručnosti si mohli overiť v písomnej a ústnej časti. Po porozumení textu a náročnom gramatickom teste ústne opísali obrázok a adekvátne reagovali na položené otázky.
Všetky žiačky boli úspešné. Tretie miesto patrí Nicole Sopkovej, žiačke IX. B triedy, druhé miesto potešilo Dominiku Šaffovú, žiačku IX. D triedy a prvé miesto získala Mária Sabolová z triedy IX.D. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im dostatok síl, motivácie a chuti do ďalšej prípravy a učenia sa. Prvé dve žiačky postupujú do okresného kola a budú v januári reprezentovať našu školu. Už teraz im držíme prsty a veríme, že to výborne zvládnu.
Ďakujeme, dievčatá, za účasť a nech Vás nemčina napriek svojej náročnosti aj naďalej baví.
Viel Glück und Erfolg! (Veľa šťastia a úspechu!)

  • image000000
  • image000001
  • image000003

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI