dec
08

Náboj - Junior

nabojjuniorNáboj Junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základných škôl a osemročných gymnázií, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh.
Obťažnosť úloh bola volená tak, aby sa mohli zúčastniť aj žiaci, ktorí so súťažami nemajú veľa skúseností a pritom si prišli na svoje aj úspešní riešitelia matematických olympiád. Úspech väčšinou nezávisí len na schopnostiach jednotlivých členov, ale aj na efektívnej tímovej spolupráci. V Náboji Junior nejde o bezduchú aplikáciu postupov naučených zo školy - naopak, úlohy spravidla vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. Úlohy boli netradičné a pomáhali rozvíjať predstavivosť, logické myslenie a predovšetkým záujem o matematiku a fyziku. Obťažnosť úloh postupne narastala.

24. novembra sa tejto súťaže zúčastnili aj žiaci Dvojky. Na začiatku súťaže dostal každý tím zadania šiestich úloh. Akonáhle tím správne vyriešil úlohu, dostal ďalšiu. Tím, ktorý vyriešil v časovom limite najviac úloh, vyhral.

Tím A: Dominika Petríková (9.A), Tamara Furková (9.C), Milan Gešperik (9.A), Michael Kozák (9.D)
Tím B: Noemi Mitríková (8.A), Matúš Novikmec (8.A), Viktor Koňa (8.B), Katarína Zajícová (8.C)

Oba tímy usilovne pracovali na riešení úloh. Lepšie sa však darilo tímu A, náš tím si medzi súťažiacimi prešovského kraja vybojoval krásne 1. miesto. Žiaci odchádzali nadšení, plní nových zážitkov, skúseností, ale aj vedomostí, ktorými sa navzájom obohatili. Obom tímom gratulujeme!

  • IMG_20231124_080408
  • IMG_20231124_080434
  • IMG_20231124_104359
  • IMG_20231124_104440
  • IMG_20231124_113357

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI