jan
08

Vzťahy v triede

clovece miniZaujímavú besedu pre šiestakov sme 9. januára zorganizovali v spolupráci s pracovníčkou CPPPaP PhDr. Janou Lutašovou-Husťákovou na tému budovania vzťahov v triede.
Cieľom besedy bola podpora kolektívneho ducha triedy a zlepšenie sociálnej klímy v školskej triede s využitím aktivity "Trieda vo vrecku". Pomocou tejto unikátnej pomôcky, otázky na kartičkách, sme podporili nielen dobré vzťahy a náladu v kolektíve triedy, ale taktiež sme zisťovali, ako sa deti v škole cítia. Využili sme aj obrazový test - Blob test, vzhľadom na to, že deti ľahšie vyjadrujú svoje pocity pomocou obrázkov ako slov. Test pomohol žiakom uvedomiť si svoje miesto v skupine, svoj tzv. status. Už teraz bádame, že sú k sebe empatickejší a komunikatívnejší.

  • IMG_9225
  • IMG_9226
  • IMG_9229
  • IMG_9231
  • IMG_9232

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI