jan
01

Druhácke novoročné priania

zapis miniAj keď ešte radosť z Vianoc v očkách detí žiari,
prišiel čas otočiť posledný list v kalendári.
Po vianočných prázdninách sme sa znovu stretli v novom roku 2024. Toto obdobie má svoje čaro, lebo takmer každá komunikácia začína novoročným vinšom. Ľudia si navzájom želajú zdravie, pohodu, lásku v rodine, úspechy v práci.
Druháci tiež privítali nový rok tradične a napísali svoje priania, s ktorými by mali byť nasledujúce dni lepšie, krajšie, pokojnejšie.
Spoločne vytvorili nástenku milých prianí, ktorá bude zdobiť oddychovú zónu.
Veríme, že sa splnia...

  • IMG_7298
  • IMG_7300
  • IMG_7303
  • IMG_7306
  • IMG_7310
  • IMG_7312
  • IMG_7313
  • IMG_7315
  • IMG_7316

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI