jan
12

Staň sa dobrodruhom na Hornom Zemplíne

Zem smileOblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín v tomto školskom roku po tretíkrát realizovala výtvarnú súťaž určenú žiakom základných škôl s názvom Staň sa dobrodruhom. Mladí umelci sa vo svojich dielach pustili po stopách známych aj menej známych zákutí nášho regiónu, aby prezentovali miesto / pamiatku / zaujímavosť Horného Zemplína, ktorú navštívili, alebo by chceli navštíviť.
Z vyše 180 dobrodruhov zapojených do výzvy zvečniť zážitky z blízkeho okolia miesta, kde sa narodili a kde vyrastajú, porota určila v 2 kategóriách 3 najšikovnejších.
Víťazkou medzi žiakmi 2. stupňa sa stala žiačka našej školy Vanda Klimešová z 9. B, ktorá stvárnila nočný pohľad na sninský kaštieľ. Za svoju kreativitu a talent si od vyhlasovateľa súťaže vyslúžila peknú vecnú cenu a od nás srdečné blahoželanie!

  • 01
  • Vanda s cenou

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI