jan
23

Zaujímaj sa – KlímaTYzuj sa

elektroodpad miniNaši deviataci sa už od septembra zapájajú do mesačných výziev Slovenskej agentúry životného prostredia, a tak majú možnosť sledovať, ako drobné zmeny v našich životoch prinášajú veľké výsledky. Výzva „Zaujímaj sa“ podnietila žiakov zisťovať, aké adaptačné opatrenia sa realizovali v našom meste či v škole. Zelený balíček „greenfluencera“ získala naša žiačka Sára Havrišová (9. C). Fotografie a zistenia našich žiakov boli zverejnené aj vo vyhodnotení súťaže, ktoré si môžete pozrieť na: https://www.ewobox.sk/clanok/zaujimaj-sa . Deviataci sa ďalších výziev neboja, preto veríme, že sa na nich šťastie ešte usmeje.

  • 1000011419
  • 1000011422
  • 20231127_074019
  • received_1793549664433856

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI