jan
24

Dar jazyka ... anglického

anj olymp logo mini(okresné kolo olympiády ANJ)
17. januára sa v CVČ vo Vranove nad Topľou stretli znalci anglického jazyka, aby si medzi sebou zmerali jazykové zručnosti. Okresného kola Olympiády v anglickom jazyku sa zúčastnilo 11 základných škôl.
V kategórii 1A súťažilo 10 žiakov a v kategórii 1B 11 žiakov. Súťaž pozostávala z 2 častí – písomného testu a ústnej časti. V silnej konkurencii naši žiaci získali v oboch kategóriách 3. miesto.
Leu Lobodášovú (7. C) pripravovala Mgr. M. Borošová a Viktora Kóňu (8. B) Mgr. M. Štempáková. Obom našim žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.

  • 1197630197457716237 (1)
  • 4134523894401068564
  • 9137841705117965535

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI