jan
26

Svetový deň environmentálnej výchovy

elektroodpad mini26. januára si pripomíname Svetový deň environmentálnej výchovy. Jedným z jej poslaní je viesť žiakov v procese vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti, k úcte a ochrane životného prostredia. Vo vzťahu k deťom a mládeži je environmentálna výchova chápaná ako jeden z najúčinnejších nástrojov formovania jednotlivca od útleho veku až po dospelosť rozvíjajúci jeho sebaúctu, sebadôveru k životu vo všetkých jeho formách. Aj naši Dvojkári si tento deň pripomenuli rôznymi zaujímavými aktivitami. Veríme, že každý deň sa budeme zodpovedne správať k životnému prostrediu.

 • 1000002590
 • 1000002591
 • 1000011392
 • 1000011393
 • 1000011425
 • 1000011426
 • 1000011508
 • 1000011509
 • 1000011510
 • 1000011512
 • 1000011541
 • 1000011545
 • 1000011576
 • 1000011578
 • 1000013371
 • 1000013372
 • 1000013373
 • I.A 1
 • I.A
 • I.B 2
 • I.B
 • I.C 1
 • I.C 2
 • I.C
 • I.C3
 • I.D
 • I.D1
 • I.D2
 • II,A
 • II.A 4
 • II.A1
 • II.A2
 • II.A3
 • II.A5
 • II.C 1
 • III.B
 • III.C 3
 • III.C2
 • III.D
 • IV.A 1
 • IV.A 2
 • IV.A4
 • IV.B 1
 • IV.B
 • IV.C
 • IV.D 1
 • IV.D
 • picture1 (1)

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI