jan
25

Žlté krókusy

zidiaNa Dvojke od októbra prebieha jedinečný vzdelávací projekt Krókus, ktorým pripomíname žiakom zverstvá holokaustu a realizujeme ho v spolupráci s írskou nadáciou Holocaust Education Ireland. Jeho cieľom je pripomenúť si približne 1,5 milióna detí, ktoré sa stali obeťami holokaustu. Na počesť ich pamiatky naši deviataci v rámci hodín dejepisu v novembri vysadili cibuľky žltých krókusov na školský dvor, ktoré kvitnú približne v období Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. január).
Žltá farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú boli (nielen) deti nútené nosiť počas obdobia nacistických perzekúcií. Dôležitým odkazom minulosti je nebezpečenstvo predsudkov, diskriminácie a prenasledovania kvôli náboženskému presvedčeniu, rasovej príslušnosti či príslušnosti k iným menšinám, s ktorými sa, žiaľ, môžeme stretnúť i dnes...
Túto rozsiahlu tému zavŕšime vo februári prednáškou spojenou s besedou o prenasledovaní Židov.

  • received_1100886991101067
  • received_1569183287160813
  • received_293516426685035
  • received_714609440812554
  • received_920543149458287

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI