jan
30

Šaliansky Maťko J. C. Hronského

salmat logo miniJozef Cíger Hronský ako spisovateľ nepochybne zaujal popredné miesto v slovenskej literatúre. Významne však prispel aj k rozvoju Matice slovenskej, ktorá sa pod jeho vedením stala reprezentačným stánkom slovenskej vedy a kultúry.
Dňa 30.01.2024 zorganizovala Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v spolupráci s Maticou slovenskou už 29. ročník okresného kola recitačnej súťaže pod názvom Šaliansky Maťko. Jednotliví súťažiaci sa v nej prezentujú prednesom slovenských povestí, vďaka ktorému uchovávajú slovenskú tradíciu, pripomínajú históriu a približujú nám jednotlivé regióny Slovenska.
Našu školu zastupovali traja žiaci. V silnej konkurencii sa najviac darilo žiačke III.A triedy, Lucii Hromadovej, ktorá obsadila vo svojej kategórii pekné 3.miesto. Poďakovanie patrí aj pani učiteľke Helene Bendikovej, ktorá ju na súťaž pripravovala i celou súťažou sprevádzala.
Víťazke blahoželáme a ostatným žiakom prajeme, nech ich neopúšťa entuziazmus a snaha kultivovať svoj prejav aj naďalej!

  • 20240130_093602
  • 20240130_101744
  • Šaliansky_Maťko_III.A

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI