feb
18

Komu sa nELEní, tomu sa zELEní

spse miniStredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove každoročne usporadúva súťaže pre žiakov 7. – 9. ročníka z viacerých predmetov, tento rok to pripadlo na 13. februára. Naši deviataci sa v tomto školskom roku zapojili do troch z nich - ELEsparks- súťaž v anglickom jazyku, ELEktromatik- súťaž z matematiky a ELEktronika hrou- v ktorej preukazujú svoje fyzikálne zručnosti.
Zo 77 tímov z prešovského kraja sa naši žiaci Šimon Ivanov a Martin Pavlečko z 9.A, Daniel Roža z 9.B a Michael Kozák z 9.D dostali medzi 6 tímov s najvyšším počtom bodov vo všetkých troch súťažiach. Medzi silnou konkurenciou si tím z Dvojky počínal výborne.
Náš tím „Vychodniarsky Beatles“ obsadil popredné miesta:
3. miesto v súťaži ELEKTROmatik,
4. miesto v súťaži ELEsparks,
5. miesto v súťaži Elektronika hrou. Odmenou za tieto umiestnenia sú im aj body, ktoré im zaiste pomôžu pri prijímacích skúškach na túto školu. Blahoželáme chlapci a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

  • IMG_20240213_101708
  • IMG_20240213_131431
  • IMG_20240213_131655 (1)
  • IMG_20240213_144902
  • IMG_20240213_145921

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI