Zobr. počet
Názov Autor Počet návštev
„Zbabraná hra“ siedmakov Administrátor 122
Ekonomická olympiáda Administrátor 110
Popredné umiestnenie v okresnom kole Administrátor 94
Bronz v Matematickej olympiáde Administrátor 95
Valentínske turnaje Administrátor 135
Vlastivedná exkurzia Administrátor 96
3D tlač Administrátor 101
Ako sa stať hrdinom? Administrátor 117
Manželstvo...áno či nie? Administrátor 116
Dve strieborné miesta Administrátor 134
Šírme digitálne dobro Administrátor 108
Fašiangový plesík štvrtákov Administrátor 166
Mg + Ca = 60 Administrátor 125
Najkrajší herbár na Slovensku vytvorili naši žiaci! Administrátor 122
Eliškino 2. miesto v celoslovenskej súťaži Administrátor 103
„Boli masky, veľký bál, bol aj u nás karneval ...“ Administrátor 144
Umenie na školách po východniarsky Administrátor 131
VŠETKOVEDKO – súťaž o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími Administrátor 178
Európsky certifíkát kvality je na Dvojke Administrátor 122
Psíky v útulku potrebujú našu pomoc! Administrátor 157
Tretiaci na ľade Administrátor 104
United Neighbours of London Administrátor 133

Nový  Create new article.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI