feb
01

United Neighbours of London

angl miniKeďže sa tradičné vyučovanie cudzích jazykov sústreďuje na gramatiku a slovnú zásobu zväčša izolovane, rozhodli sme sa aj tento rok ponoriť našich žiakov do divadelného sveta a užiť si cudzí jazyk v kontexte a živej reči. Divadelné umenie v deťoch vzbudzuje kreatívne myslenie, spája tvorivé sily s kúzlom pódia, zlepšuje porozumenie v cudzom jazyku a podporuje umeleckého ducha.
V stredu 31.1. v Mestskom dome kultúry vo Vranove zahrali herci martinského Divadelného centra pre našich žiakov 6. – 9. ročníka predstavenie v anglickom jazyku United Neighbours of London.
Príbeh o susedstve a vzájomných vzťahoch, o pomoci a láskavosti, o prepojení kybernetického a éterického sveta. O spolku susedov, ktorí žijú svoje rôznorodé životy, no vedia si navzájom pomôcť a potešiť jeden druhého. Ako už býva zvykom, deti ocenili výkon hercov veľkým potleskom. To je neklamné znamenie, že sa tešíme na ďalšie predstavenia.

  • thumbnail_IMG_20240131_114500
  • thumbnail_IMG_20240131_115637
  • thumbnail_IMG_20240131_115930
  • thumbnail_IMG_20240131_123545
  • thumbnail_IMG_20240131_124211
  • thumbnail_IMG_20240131_124659

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI