feb
05

Európsky certifíkát kvality je na Dvojke

etwinning logoCeloslovenské národné ocenenie získané v októbri za kvalitu projektu a vzájomnú spoluprácu Medzinárodného eTwinning projektu prebiehajúceho na našej škole s názvom Moje zdravie je moje bohatstvo (My health is my wealth) bolo v januári tohto roku prehodnocované na európskej úrovni. Projekt opäť získal európske ocenenie za kvalitu projektu. Projekty, ktoré získajú európsky certifikát kvality udeľovaný raz ročne, sú projekty s najvyšším hodnotením spomedzi projektov, ktoré získali národný certifikát kvality. Tieto projekty predstavujú príklady úspešnej európskej spolupráce.
Cieľom projektu Moje zdravie je moje bohatstvo bolo zdokonalením vedomostí žiakov o vplyve vyváženej stravy a fyzickej aktivity na ich zdravie. Tím partnerov tvorili 8 učitelia so svojimi žiakmi z 5 krajín.

Žiaci sa naučili, že vyvážená strava a zdravý spôsob života je dôležitý a to, ako vplývajú zlé stravovacie návyky a nezdravé jedlá na ich zdravie. Pozreli sa aj na nevyhnutnosť športovania. Žiaci mali možnosť komunikovať v anglickom jazyku so svojimi rovesníkmi. Pripravili aktivity v rôznych online nástrojoch. Tento zaujímavý a hravý projekt postupne zlepšoval komunikáciu žiakov v anglickom jazyku formou hry. Veríme, že takéto príležitosti im prinesú pozitívne skúsenosti a podporia spontánnosť v komunikácii v anglickom jazyku.
Veľmi sa tešíme, že práve náš projekt získal Európsky certifikát kvality.

  • IMG_20230510_111320
  • IMG_7726
  • IMG_7733
  • IMG_7756
  • IMG_9259
  • esep_project-esep_project_eql_pdf-129068-user_485730-9946ef9374 o
  • national_quality_label-project_nql_pdf-2925652-user_485730-8a01e1bb80-page-001

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI