feb
07

Umenie na školách po východniarsky

jenco jozef kludScenárista, režisér a herec Kadzianskeho ľudovo-umeleckého divadla (KĽUD) Jozef Jenčo spolu so svojimi kolegami, navštívil našu Dvojku a humorným spôsobom predstavil žiakom štvrtého ročníka svoju knihu „Vichodňarske rozpravočki na šmich.“ Táto unikátna kniha je napísaná v nárečí a jej obsahom je aj hudobné CD Pešmiški. Jožko Jenčo navodil svojim čítaním, dramatizáciou, spevom a vtiahnutím žiakov do deja veselú atmosféru.

 • IMG_20240206_090017
 • IMG_20240206_090521
 • IMG_20240206_091454
 • IMG_20240206_091750
 • IMG_20240206_092207
 • IMG_20240206_092813
 • IMG_20240206_092937
 • IMG_20240206_093147
 • IMG_20240206_093156
 • IMG_20240206_093718
 • IMG_20240206_093913

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI