feb
12

Mg + Ca = 60

cho mini(šk. kolo chemickej olympiády)
Tento rok sa koná jubilejný 60. ročník ChO. Organizátori sa rozhodli zamerať pozornosť na dva chemické prvky a to horčík a vápnik. Medzi súťažnými témami kategórie D sa aj tento rok nachádzajú základy chémie, chemické názvoslovie, klasifikácia chemických reakcií a základné chemické výpočty.
8. februára sa v našej novootvorenej chemickej učebni, ktorého protektorom je Pavol Čekan, uskutočnilo školské kolo ChO, do ktorého sa po náročnej príprave zapojili žiaci 9. ročníka. Všetci súťažiaci boli úspešnými riešiteľmi, no keďže ChO je postupová súťaž do okresného kola môžu postúpiť len dvaja najlepší - Zuzana Oslovičová (9.A) a Dominika Petríková (9.A). Všetkým nádejným chemikom srdečne blahoželáme a postupujúcim dievčatám držíme palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v marci.

  • 20240208_115842
  • 20240208_123942

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI