feb
15

Šírme digitálne dobro

sikana mini

Pri príležitosti „Dňa bezpečného internetu“, Úrad PSVR v spolupráci s MsÚ a CVČ vo Vranove n. T. zorganizovali na Valentína (14. februára) stretnutie žiakov 8. ročníkov základných škôl na preventívno-osvetovej akcii – Šírme digitálne dobro.
Úlohu „Ako sa dajú pomocou internetu meniť veci k lepšiemu?“ mohli žiaci splniť umeleckým stvárnením alebo záznamom (rozprávanie s obrázkami, komix, video s prvkami z konkrétneho príkladu vykonania digitálneho dobra pre druhých).
Naši žiaci vytvorili krátku videoprezentáciu na tému Doomscrolling. Veľký záujem zúčastnených žiakov a aktívne zapájanie sa do aktivít svedčí o tom, že mladým ľuďom na osvete v oblasti technológií a internetu záleží.

  • 1707908465367
  • 1707908465374
  • 1707908465378
  • 1707908465384

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI