feb
16

Dve strieborné miesta

dejolymp mini(okresné kolo DO)
Začiatkom februára do CVČ vo Vranove n. T. dostali pozvánku víťazi školských kôl Dejepisnej olympiády. Náročné úlohy okresného kola riešili mladí znalci histórie z našich základných škôl. V prvej monotematickej časti sa žiaci stali sprievodcami 16 slovenských hradov, zámkov a kaštieľov z pohľadu ich architektúry, histórie a pôdorysov, v druhej časti prelúskli vybrané tematické okruhy pre jednotlivé kategórie a v tretej časti sa stali znalcami histórie regionálnych dejín vranovského okresu.
Všetci siedmi zástupcovia Dvojky vo svojich kategóriách boli úspešnými riešiteľmi, no najvyššie strieborné umiestnenie v rámci okresného kola Dejepisnej olympiády patrí Danielovi Mihalčinovi zo VI.C (kat. F) a Tomášovi Kalmanovi z IX.D (kat. C). Srdečne im blahoželáme k umiestneniu v tak náročnej olympiáde.

  • IMG_20240205_084736
  • IMG_20240205_090022
  • IMG_20240205_090322
  • IMG_20240205_090346

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI