feb
17

Manželstvo...áno či nie?

manzelia miniPrípravou na dôležitý životný krok, akým je manželstvo, treba začať už u detí v pubertálnom veku. Pri príležitosti Národného týždňa manželstva (12. - 18. 2. 2023.) sme v našej škole uskutočnili besedy na túto citlivú tému pre žiakov 8. ročníka pod vedením riaditeľky Hornozemplínskeho osvetového strediska vo VT Mgr. Martiny Jurčovej, MBA.. Zaujímavou formou prešli prierezom vývoja manželstva a rodiny ako inštitúcie. Ôsmaci sa vzájomne konfrontovali, vymieňali si názory na hodnotu a postavenie manželstva v dnešnej dobe. Počas besedy prostredníctvom rôznorodých aktivít boli vedení k tolerancii vnímania názorov na danú problematiku, schopnosti vzájomne sa počúvať a mali priestor na vyjadrenie svojho názoru. Žiaci hodnotili besedu veľmi pozitívne.

  • IMG_7875
  • IMG_9307
  • IMG_9309
  • IMG_9310
  • IMG_9312
  • IMG_9313

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI