feb
21

Vlastivedná exkurzia

bazilika minoV pondelok 19. februára 2024 spoznávali tretiaci významné historické pamiatky nášho mesta. Najprv navštívili Baziliku Minor Narodenia Panny Márie. Veľké ďakujem patrí pani učiteľke Mgr. Anne Mydlovej, od ktorej sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o histórii i nádhernom barokovom interiéri tejto vzácnej kultúrnej pamiatky. Obdivovali zdobený portál na budove Kláštora paulínov. V blízkom parčíku si pozreli vernú kópiu súsošia Svätého Jána Nepomuckého a Panny Márie s Ježiškom, ďalšej z kultúrnych pamiatok Vranova nad Topľou. Veríme, že oddnes už budú tieto miesta vnímať úplne inak, s hrdosťou na šikovnosť našich predkov.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 05
  • 06
  • 07

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI