feb
20

3D tlač

3d miniTechnický pokrok neustále napreduje, preto našu školu 20. februára navštívil pracovník Centra vedecko-technických informácií SR - Školské výpočtové stredisko Michalovce, Ing. Ivan Šepeľák, aby našim žiakom predstavil najnovšie poznatky v tejto oblasti. Prezentácie sa zúčastnili prednostne žiaci, ktorí navštevujú počítačovo – experimenálny krúžok, nakoľko sú to žiaci s najlepšími vedomosťami v tejto oblasti, ako aj žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka, ktorí prejavili záujem o 3D tlač. Podľa slov hosťa bolo konštatované, že naša škola je veľmi dobre technicky a odborne v danej oblasti vybavená, za čo patrí vďaka pedagógom ako aj vedeniu školy za prípravu odborne a technicky zdatných žiakov.

  • IMG_20240220_090216
  • IMG_20240220_090227
  • IMG_20240220_090236
  • IMG_20240220_090246
  • IMG_20240220_090321
  • IMG_20240220_090419
  • IMG_20240220_105710
  • IMG_20240220_105715
  • IMG_20240220_105717

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI