feb
22

Valentínske turnaje

lopty miniMesiac február patrí zaľúbeným, a keďže naši ôsmaci a deviataci sú zaľúbení... do basketbalu, tak sa na Dvojke konal Valentínsky basketbalový turnaj. Zúčastnili sa ho všetky triedy ôsmeho a deviateho ročníka. Každá trieda musela vytvoriť dve päťčlenné zmiešané družstvá. Počas valentínskeho týždňa sa za súťaživej, ale priateľskej atmosféry a za stáleho povzbudzovania spolužiakov umiestnili naše tímy takto:Ôsmaci:

1. miesto – VIII. C
2. miesto – VIII. A
3. miesto – VIII. B 

Deviataci:
1. miesto – IX. B
2. miesto – IX. C
3. miesto – IX. D
4. miesto – IX. A

Valentínsky športový duch vládol v celom súperivom týždni až po samotné finále. Ôsmaci a deviataci sa riadili pravidlami fair-play a na zápasoch vládla pozitívna valentínska nálada.

  • IMG_6215
  • IMG_6276
  • IMG_6280
  • IMG_6295
  • IMG_6301
  • IMG_6303
  • IMG_6307
  • IMG_6311
  • IMG_6313

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI