apr
01

Zápis do 1. ročníka - 2024/2025

Slávnostný zápis do 1. ročníka

sa uskutoční

4. apríla 2024

v čase od 14.00 h do 17.00 h

za prítomnosti dieťaťa.

Dokumenty potrebné k zápisu do 1. ročníka:

* povinnosťou zákonného zástupcu je priniesť na overenie všetky potrebné dokumenty

1. Občiansky preukaz

2. Rodný list dieťaťa

3. Písomné vyhlásenia zákonných zástupcov a povinná príloha k elektronickej prihláške (priniesť vypísané tlačivá podľa toho, či sa zúčastnia zápisu obaja alebo iba jeden zákonný zástupca dieťaťa)

4. Elektronická prihláška na zápis do 1. ročníka

- možnosť vyplniť vo Vami zvolenom čase z pohodlia domova, výrazne tým ušetríte čas pri zápise;
- pri vypĺňaní elektronickej prihlášky používajte diakritiku (mäkčene, dĺžne);
- vyplnenie elektronickej prihlášky nenahrádza samotný zápis;
- prihlášku nie je potrebné tlačiť, tlač zabezpečí škola po overení údajov pred podpísaním prihlášky;

 prihlaska

*prihlášku je možné vyplniť aj v škole v deň zápisu


5. Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD
- v prípade, ak má zákonný zástupca záujem o umiestnenie dieťaťa v popoludňajších hodinách v ŠKD.

6. Žiadosť o prijatie do 1. ročníka mimo obvod
- v prípade, ak dieťa patrí na základe trvalého bydliska do iného školského obvodu.

7. Žiadosť o plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia SR
- v prípade, ak dieťa bude navštevovať školu v zahraničí.

8. Žiadosť o predčasné zaškolenie
- v prípade, ak je dieťa zrelé a nedovŕši pred nástupom do školy 6 rokov;
-
potrebné doniesť potvrdenie od pediatra a súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia CPP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie);
- doklad o získaní predprimárneho vzdelania.

9. Doklad o zdravotnom postihnutí – iba v prípade, že sa jedná o zdravotne postihnuté dieťa.


Organizácia zápisu (2 fázy)

1. vypísanie a odoslanie elektronickej prihlášky
2. slávnostný zápis dieťaťa 4. apríla od 14.00 – 17.00 h spojený so zaujímavým programom a overením údajov.Legislatíva k zápisu

O prijatí Vášho dieťaťa na primárne vzdelávanie v ZŠ rozhodne riaditeľ školy.
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí Vášho dieťaťa na primárne vzdelávanie v ZŠ Vám bude zaslané v zákonnej lehote - najneskôr do 15. júna 2024.

V prípade, ak zákonný zástupca zvažuje u dieťaťa, ktoré nedosiahlo školskú spôsobilosť, pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ (odklade), napriek tomu je povinnosťou zákonného zástupcu zapísať dieťa do ZŠ.

Dieťa, ktoré už bolo v predošlom školskom roku zapísané do ZŠ, ale na základe rozhodnutia riaditeľky MŠ pokračovalo v plnení predprimárneho vzdelávania, zákonný zástupca musí opätovne zapísať.

Od 1.1.2021 o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ (o odklade) rozhoduje riaditeľ materskej školy.

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť slávnostného zápisu, môžete svoje dieťa zapísať do 30. apríla 2024. V takom prípade kontaktujte školu v dostatočnom predstihu za účelom dohodnutia termínu na overenie dokumentov.


pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI