Výberové konanie

máj
09

Prespievali sa do krajského kola

hlas miniV piatok 3. mája sa v prešovskom „Ábécéčku“ konala krajská súťaž SLÁVICI Z LAVICE, na ktorej našu školu a školskú kapelu Ťahák reprezentovali Tamarka Hermanovská zo IV. C s piesňou Cesta do rozprávky od Darinky Rolincovej a Soňa Hermanovská z IX. A s piesňou od Billie Eilish I don´t wanna be you anymore. Svoj talent predviedli pred odbornou porotou pod vedením Mgr. Zuzany PULŠČÁKOVEJ, DiS. art., Mgr. Ivanke SVITKOVEJ a hudobnému pedagógovi Vladovi Zajacovi. Po výborných výkonoch sa naše dievčatá nakoniec v prvej trojke neumiestnili, no aj tak im veľmi pekne ďakujeme za dôstojnú a veľmi kvalitnú reprezentáciu školy. Tamarku sprevádzali naši učitelia Mgr. Peter Šofranko na klavíri a Mgr. Matúš Boroš na gitare. Obom sestrám, talentovaným speváčkam, prajeme ešte veľa skvelých vystúpení, veď určite o nich ešte budeme počuť minimálne na ich vlastných koncertoch.

  • porota
  • porotca1
  • porotca2
  • porotca3
  • sona
  • vsetci1
  • z1
  • z2

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI