Výberové konanie

máj
10

Návšteva predškolákov

prvacik miniDo I. C zavítali deti z MŠ Sídlisko 1. mája a MŠ Okulka. Spolu s pani učiteľkami videli prácu prvákov a bližšie sa zoznámili so školským prostredím a s prácou na vyučovaní. Prváci sa s nimi podelili o školské lavice, aby si predškoláci mohli vyskúšať, aký je to pocit byť v škole. Samozrejme sa všetci spolu aj učili. Prváci im ukázali ako už vedia čítať, písať a počítať. Rôznymi aktivitami a čarovnými kľúčmi otvorili tajomstvá našej školy. Spolu objavovali krajinu času, určovali zdravé i nezdravé potraviny, zalistovali si v knihách encyklopédií a zisťovali ako si bobor stavia hrádzu, vyhľadali vlčie maky. Čas akosi rýchlo plynul, aj presýpacie hodiny, ktoré sme pozorovali počas aktivít boli proti nám. Pri odchode sme si zašli overiť získané poznatky do školskej záhrady a na dopravné ihrisko, kde si deti na bicykloch
a kolobežkách precvičili jazdu v jazdných pruhoch. Do školy sa teším, teším už ma to tam ťahá. Už ma čaká nová trieda…

  • IMG_2685
  • IMG_2688
  • IMG_2692
  • IMG_2694

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI