Výberové konanie

máj
12

Piataci v praveku

niznamyslaV krásny slnečný pondelok 3. mája sme sa s piatakmi vydali na dobrodružnú cestu pravekom. A nepotrebovali sme ani stroj času!
V múzeu v Nižnej Myšli (neďaleko Košíc) si naši piataci prezreli artefakty z doby bronzovej, nálezy z tunajšieho archeologického výskumu a to všetko počas úžasne zaujímavého sprievodného slova lektora. Dozvedeli sa o živote ľudí dávnej doby, na vlastné oči videli 3500 rokov starý obetný chlieb, hlinené detské hračky, ale aj pravé ľudské kostry.
Príbeh z doby bronzovej pokračoval v archeoskanzene, kde sme vstúpili do pravekej dediny a ľudských príbytkov, videli fungujúcu pec či vyskúšali si pózu, v ktorej naši pravekí predkovia pochovávali svojich príbuzných. História v tomto podaní určite nadchla niekoľkých budúcich Indianov Jonesov!
Je lepšie jedenkrát zažiť, ako stokrát o niečom počuť!

  • 1000007632
  • 1000007651
  • 1000007663
  • 1000008253
  • 1000008260
  • 1000008271
  • 1000008285-re
  • 1000008293
  • 1000008300
  • IMG_8191 (002)dom

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI