Výberové konanie

máj
14

Deň matiek v ŠKD

mama miniMama je človekom, ktorý môže nahradiť všetkých, no ju nemôže nahradiť nik.
..... lebo pre nás znamená celý svet, ..... lebo príde na pomoc kedykoľvek ju zavoláme, ...... lebo nás má rada a urobí pre nás všetko, ...... lebo jej na nás najviac záleží, ....... lebo nám vie vždy poradiť, ..... lebo nám vie vždy pomôcť.
„Ďakujeme, že ju máme!“
Deti z ŠKD pozvali svoje mamičky, aby im milým slovom, piesňou, tancom, spoločným cvičením pod vedením Mgr. Lucii Olexovej i malým darčekom vyjadrili svoju úctu a vďaku.

 • DM_1
 • DM_10
 • DM_11
 • DM_12
 • DM_13
 • DM_14
 • DM_15
 • DM_16
 • DM_17
 • DM_18
 • DM_19
 • DM_2
 • DM_20
 • DM_21
 • DM_22
 • DM_28
 • DM_3
 • DM_30
 • DM_31
 • DM_33
 • DM_34
 • DM_35
 • DM_36
 • DM_37
 • DM_39
 • DM_40
 • DM_43
 • DM_44
 • DM_45
 • DM_5
 • DM_6
 • DM_7
 • DM_8
 • DM_9

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI