Výberové konanie

máj
15

Cestovať znamená žiť

finlandV dnešnom svete je vzdelávanie kľúčom k porozumeniu a úspechu. Preto sa stáva stále dôležitejším pozerať sa za hranice vlastnej krajiny, aby sme mohli získať nové perspektívy a inšpirácie. Práve to si uvedomili štyri učiteľky z našej Dvojky, ktoré sa v rámci projektu Erasmus + rozhodli pricestovať do Fínska na Job shadowing (pozorovanie pri práci). Ich cieľom bolo zoznámiť sa s fínskym systémom vzdelávania na základnej škole a následne ho porovnať so školským systémom u nás.
Boli svedkami inovatívnych vyučovacích metód a prístupov, ktoré sa v niečom líšili od tých, na aké sú zvyknuté doma. So získanými skúsenosťami sa podelili so svojimi kolegami. Prínosom návštevy školy bolo nadviazanie spolupráce s fínskymi učiteľmi, ako aj získanie kontaktov pre ďalšie výmeny Erasmu.
Okrem skúseností zo školskej praxe si učiteľky priniesli aj mnoho krásnych zážitkov zo spoznávania hlavného mesta Fínska, Helsínk. Prešli sa po malebných uličkách, obdivovali architektúru, ochutnávali miestne špeciality a zoznámili sa s kultúrou a tradíciami krajiny. Ako povedal Hans Christian Andersen, "Cestovať znamená žiť." A pre tieto učiteľky to bola nielen cesta geografická, ale aj intelektuálna a zážitková. Ich dobrodružstvo začalo 5. mája a trvalo do 11. mája 2024, no jeho vplyv sa bude odrážať v ich práci ešte dlho.

  • IMG_6312
  • IMG_6414
  • IMG_6686
  • IMG_6687
  • IMG_6688

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI